doprava ZDARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje prodávajícího :

Název: Ing. Michal Ferjančič

Kontaktní adresa: U Dubu 481, Borovany 373 12

IČ: 036 83 451

Zapsaná: u Magistrátu města Č. Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j.Ž/95/2015/JHr/1023744/5

Tel.: +420 776 527 301

E-mail: yenzde@yenzde.cz, yenzde@seznam.cz

Provozní doba: Po-Pá; 9-16 hod.

NEJSME PLÁTCI DPH 

Vymezení pojmů:

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Podnikatel je osoba nebo právní subjekt, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Jak nakupovat:

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu YenZde.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 1.1.2018 do nahrazení novou verzí. Případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách YenZde.cz

 

Po obdržení objednávky Vám bude automaticky e-mailem zasláno potvrzení o přijetí objednávky a registrace, která zjednoduší Váš příští nákup. Po zpracování objednávky a potvrzení prodávajícím je e-mailem zasláno předpokládané datum expedice zboží ze skladu. Toto datum je pouze orientační (nejde o datum doručení zásilky k Vám domů) a může se změnit o čemž budete informováni. Skutečné datum odeslání objednávky a způsob dopravy Vám zašleme v následujícím e-mailu s přílohou obchodních podmínek.

 

Odpovědnost za správnost údajů:

Provozovatel Ing. Michal Ferjančič upozorňuje, že informace uváděné na internetových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou tedy obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby, stejně tak mohou být kdykoliv aktualizovány bez předcházejícího upozornění. Proto není garantována bezvýhradná správnost obsahu textu a fotografií v popisových částech. Ing. Michal Ferjančič nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

 

Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží:

 

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupujícímu se doporučuje v případě zaslání zboží zpět takovouto zásilku Prodávajícímu ohlásit. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Při stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Je možné, jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, provozovatel Ing. Michal Ferjančič má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou. Informace o produktech jsou přebírány od výrobců a nejsou závazné a provozovatel za informace neručí žádným způsobem.

Doručení zboží:

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě YenZde.cz se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání závazné objednávky. O předběžném termínu odeslání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem, nebo telefonicky. Přibližné doby přepravy pro jednotlivé druhy zboží jsou uvedeny na stránce „Doprava a platba“. Někdy se však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř. výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. Pakliže bude zboží na delší dobu vyprodáno, budete o této skutečnosti informováni e-mailem nebo telefonicky. Při platbě na proforma (zálohová) fakturu je tato doba stejná jako u dobírky, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.

V případě poškození zásilky doporučuje kupujícímu sepsat s dopravcem nebo výdejním místem zápis o škodě nebo postupovat podle pokynů ZDE.

Způsoby a ceny dodání naleznete ZDE.

 

Ochrana osobních dat:

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě YenZde.cz kupující dává provozovateli internetového obchodu firmě Ing. Michal Ferjančič svůj souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Veškeré osobní údaje slouží výlučně za účelem plnění smlouvy a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, popřípadě ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo výmaz osobních údajů z naší databáze.

Záruční doba, rozpor s kupní smlouvou, reklamace:

1/ Záruční doba u zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to parametrům výrobce. Minimální životnost baterií je 6 měsíců. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

2/ Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to zejména jeho kompletnost a neporušenost. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob kontroly rovněž doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla.

3/ Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.

Reklamační formulář ke stažení ZDE.

4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5/ Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6/ V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7/ Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. K posouzení reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží ( a to v obalu, který brání poškození zboží při jeho přepravě) a dále kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího s kopií faktury či jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího.

8/ Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9/ Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10/ Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),

porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud výrobek byl jimi opatřen,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,

poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,

poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (u akumulátorů je pokles kapacity po 6-ti měsících způsoben obvyklým užíváním a je považován za opotřebení),

pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software.

Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním.

11/ V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací v přiměřené výši (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

 

Platnost a účinnost Obchodních podmínek:

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018.